Les Phycitinae d'Indre-et-Loire (Famille des Pyralidae)

Liste des 36 espèces :

Tribu Phycitini

Acrobasis

Ancylosis

Delplanqueia

Dioryctria

Eccopisa

Elegia

Ephestia

Eurhodope

Euzophera

Homoeosoma

Hypochalcia

Khorassania

Myelois

Nephopterix

Oncocera

Pempelia

Phycita

Phycitodes

Plodia

Sciota

Vitula

Tribu Anerastiini

Ematheudes